ЛОЯЛНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

БОГАТ ОПИТ В ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ

В съдебна зала

Процесуално представителство и защита на граждани по граждански и административни дела.

 
 

Пред вашите партньори

Правна и консултантска помощ при организиране и водене на преговори, сключване на търговски договори и осъществяване на бизнес отношения.

 
 

Пред нотариус

Подготовка и изповядване на всякакъв вид сделки пред нотариус –договори, сделки за прехвърляне на недвижими имоти, МПС, дружествени дялове, търговски предприятия и др.

 
 

Дейност

Гражданско правна защита

 • Защита на граждани от и срещу   енергийни корпорации (Топлофикация  и други)
 • Защита на граждани от и срещу застрахователни корпорации ( застрахователни обезщетения , на пострадали от ПТП и договори за Каско)
 • Защита на граждани от и срещу строителни корпорации( обезщетения за непълно , или неточно неизпълнение на договори на граждани и строителни компании).
 • Защита на собствеността на граждани. Искове за разваляне на договори за дарения, продажби  в нотариална форма , Делби, Ревандикационни (за възстановяне на собственост)  и Негаторни(обезщетение за пречене на упражняване на правото на собственост) искове.
 • Защита на  граждани от и срещу държавни институции за причинени имуществени вреди (искове за обезщетение по реда на ЗОДОВ )
 • Семейно правни искове , само при условия и желание за сключване на Разводи по взаимно съгласие.
 • Изготвяне на прецизни Брачни договори , за защита на имуществените права на богатата страна  която стъпва или е встъпила в граждански брак. За щастие новият СК дава такава правна възможност която предотвратява евентуалните злоупотреби от сключването на брак и евентуален развод при старият режим на СИО(семейна имуществена общност).
 • Защита на граждани от други граждани при причиняване на вреди от престъпление или нарушения (деликтна отговорност).

Административно правна защита

 • Обжалване на нормативни и общи административни актове пред Върховен административен съд на Република България( Наредби, постановления, Решения на  енергийни и други регулатори)
 • Обжалване на индивидуални административни актове( Заповеди и други)  по административен  и съдебен ред пред съответният административен съд.

Наказателно правна защита

 • Защита на пострадали от престъпления от частен и общ характер.

 


На досъдебното производство и в съдебна фаза,  конституиране като частен обвинител и граждански ищец .

Политика на кантората от  повече от 10 години е да не поема защита на обвиняеми и подсъдими.  По съображения от морален характер.

Адвокат Незрет Бабучев - Софийска адвокатска колегия

гр.София ул.Клокотница № 2А, Бизнес център "Ивел"
ет.2 офис 8

02/417 92 99; 088 681 70 08; 089 543 57 35

Google + Facebook Twitter LinkedIn
WebDesignBG